kurs rysunku i malarstwa, letni Gratia Artis - ASP : 3-12 lipca oraz 17-26 lipca 2017

na Wydziay:   dla kandydatów na Akademi Sztuk Piknych i mioników sztuki
- Architektury Wntrz
- Grafiki, Animacji, Sztuki Mediów
- Konserwacji i Restauracji Dzie Sztuki
- Malarstwa w tym take Scenografii oraz Edukacji Artystycznej
- Wzornictwa - Form Przemysowych
- Intermediów

kurs rysunku i malarstwa, letni – Gratia Artis - ASP,

I grupa: 3-12 lipca, II grupa: 17-26 lipca 2017

W trakcie wakacji modzie ma moliwo aktywnego i twórczego spdzania czasu, poprzez rozwijanie swoich ukierunkowanych artystycznie pasji. Program obejmuje róne grupy zajciowe uwzgldniajc stopie zaawansowania uczestników warsztatów i pozwala równie osobom poczatkujacym na poznanie od podstaw warsztatu artystycznego.

Plenerowe warsztaty nalece do programu Gratia Artis,  skierowane s take do grupy kandydatów wybierajcych si w przyszoci na Akademi Sztuk Piknych lub Wydzia Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz inne wysze uczelnie plastyczne w kraju lub za granic w tym University of the Arts London, The New York Academy of Art oraz School of Visual Arts New York.

terminy zaj:
1 termin 3-12 lipca 2017 r. (Kraków)
2 termin 17-26 lipca 2017 r. (Kraków)

miejsce zaj:
Kraków, Plac Matejki 3 videofon 8, pitro 3 - Artystyczne Pracownie Gratia Artis vis a vis gmachu ASP, (5 minut od Dworca PKP i PKS) patrz pakiet informacyjny.

Program obejmuje: (sesja dzienna 8-10 godzin).

zajcia w pracowni z natury: akt (model), martwa natura, rysunek, malarstwo, fotografia z natury - akt  i  martwa natura (opcja),
zajcia w plenerze: rysunek, malarstwo z natury, fotografia, pejza,
architektura, obiekt, detale  i elementy architektoniczne (ksztatowaniei rozwój predyspozycji  i uzdolnie plastycznych,

zajcia w pracowni  projektowej: specjalistyczne zajcia projektowania przestrzennego dla kandydatów wybierajcych si na Wydzia Architektury Wntrz  oraz  na Wydzia Projektowania  Form Przemysowych,
    
dostpne media warsztatowe: rysunek, malarstwo, fotografia

kompletowanie prac do teczki
W trakcie warsztatów letnich kursu uczestnicy maj sposobno kompletowania prac do „teczki” oraz korzystania z indywidualnej pomocy konsultacyjnej opiekuna pracowni.

koszt warsztatów w Krakowie zawiera:
- zakwaterowanie w domu studenckim Uniwersytetu Jagielloskiego "Bydgoska 19" lub "Piast"
- wyywienie ( tylko obiady, restauracja "Jagienka") na parterze w budynku pracowni artystycznych Gratia Artis przy Placu Matejki 3 w trakcie przerwy obiadowej w godz. 12.00 – 13.00.
- dostp do narzdzi, materiaów i wyposaenia pracowni wraz ze sztalugami stacjonarnymi oraz modelem,
- opiek dydaktyczn,
Uwaga: koszt warsztatów w Krakowie nie zawiera niada i kolacji, s one dostpne odrbnie odpatne w stoówce domu studenckiego lub we wasnym zakresie (sklep spoywczy przy akademiku, lodówka i czajnik elektryczny w pokoju).

koszty:
koszt warsztatów w Krakowie : (3-12 lipca oraz 17-26 lipca)

Opata normalna z obiadami i zakwaterowaniem - 1960 z,  (zaliczka rezerwacyjna  560 z + 1400 z pozostaa cz kosztów uczestnictwa w warsztatach.

Opata normalna z obiadami bez zakwaterowania – 1660 z.

Opata ulgowa z obiadami i zakwaterowaniem – 1660 z, (dotyczy wycznie uczestników minionych kursów lub warsztatów Gratia Artis)

Opcjonalne niadania dostpne dla uczestników programu warsztatów Gratia Artis
w cenie 8 z od osoby (szwedzki stó), w godz. 8.00 – 9.30
Posiki w restauracji „Jagienka” na parterze budynku zaj warsztatowych, Plac Matejki 3.

Rezerwacja nastpuje z chwil odesania wypenionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem dokonanej wpaty zaliczki rezerwacyjnej w wysokoci  560 z na konto organizatora.
Karty prosimy przesya drog elektroniczn, faksem lub drog pocztow (dane wysykowe na karcie).
 
Pozosta kwot odpowiednio 1400 z , lub ulgow 1100 z naley wpaci przelewem do dnia rozpoczcia warsztatów odpowiednio 3 lipca lub 17 lipca 2016 r.  na konto organizatora INCI Gratia Artis lub gotówk w/w terminach rozpoczcia warsztatów w pracowniach artystycznych Gratia Artis przy Placu Matejki 3 videofon 8.  Ze wzgldu na konieczno dopenienia formalnoci, prosimy o przybycie na pó godziny przed rozpoczciem zaj.
koordynator warsztatów - Piotr Suchodolski tel. 604 062 988 (8.00-20.00)

wykady uzupeniajce
Opcjonalnie uczestnicy mog wzi udzia w dedykowanych wydziaom ASP wykadach obejmujcych zagadnienia dotyczce aktualnych dziaa i trendów w sztuce czy designie omawianych w kontekcie z histori sztuki. Teoretyczne wprowadzenia oraz multimedialne prezentacje pozwalaj na przypomnienie znajomoci historii sztuki oraz daj sposobno przygotowania si do czci teoretycznej egzaminu wstpnego na ASP.

Uczestnicy warsztatów mog wzi take udzia w sesjach zaj z fotografii cyfrowej, które poprzez teoretyczne wprowadzenia oraz praktyczne wiczenia pozwalaj na poznanie tajników warsztatu fotograficznego. Umoliwiaj one wiadome wykorzystywanie zdobytego warsztatu a take poszerzaj horyzonty w sferze sztuk wizualnych dajc swobod w wiadomym kreowaniu obrazu.

uczestnicy otrzymuj do dyspozycji w pracowniach
sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, wgiel rysunkowy, grafity, oówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje, klipsy, etc. za wyjtkiem materiaów malarskich.

rejestracja
Pakiety informacyjne zawierajce szczegóowe informacje o grupach zajciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapk lokalizacji odsyamy zwrotnie drog elektroniczn e-mail wedug kolejnoci zgosze dokonanych drog Rejestracji Elektronicznej.

Uwaga: Rejestracja Elektroniczna jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

Aby potwierdzi rezerwacj miejsca naley otrzyman kart uczestnika wypeni i odesa (faxem, mailem, lub poczt)do biura koordynacyjnego w cigu 7 dni od daty jego otrzymania. Decyduje kolejno zgosze.

mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
lub faxem na numer (012) 422-94-07.
lub drog pocztow
Adres zwrotny,
Biuro organizacyjne INCI Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,

Uwaga:
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest moliwa bez odesania do naszego biura wypenionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem wpaty zaliczki (patrz karta zgoszeniowa) i traci wano.

nr konta organizatora:

11  1020  2906  0000  1302  0123  9698    
INCI Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11
30-109 Kraków
   
Tytu wpaty:
Warsztaty Letnie Gratia Artis,
Imi i nazwisko uczestnika……………………..……

Informacje dodatkowe tel. 604 062 988 koordynator d/s kursu Piotr Suchodolski

rodzaje zaj dostpne w czasie trwania kursu programu Gratia Artis - ASP:
rysunek i malarstwo – akt, martwa natura, kompozycja industrialna, zajcia dla kandydatów na wszystkie wydziay ASP.

     

  

   

  

wzornictwo/design – forma , kolor, ergonomia, funkcja, zajcia dla kandydatów na Wzornictwo i Architektur Wntrz